Voorwaarden en beoordeling

Voorwaarden en procedure bij deelname aan de MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

 • Het bedrijf is gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen.
 • Deelname staat open voor MKBbedrijven en ZZP-ers, d.w.z. bedrijven met 1 tot en met 250 werknemers.
 • Ook bedrijven die eerder deelnamen, eerder genomineerd of eerder winnaar waren kunnen zich aanmelden. Voor eerder genomineerden/eerdere winnaars geldt dat het bedrijf zich op MVOvlak verder moet hebben ontwikkeld t.o.v. de eerdere nominatie.
 • Inzendingen die na 17 september 2021 23.59 uur worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
 • Een jury nomineert uit alle inzendingen zes kandidaten.
 • De verkiezing is een combinatie van een verkiezing door een jury en een publieks-verkiezing.
 • Vervolgens kan het publiek een stem uitbrengen op één van de zes genomineerde bedrijven.     
 • Er kan alleen via deze website worden gestemd.
 • Het staat je vrij om zoveel mogelijk werknemers, kennissen, klanten en andere relaties op je bedrijf te laten stemmen.
 • Je mag slechts éénmaal stemmen.
 • Er blijven dan drie genomineerden over: de top drie van bedrijven met de meeste publieksstemmen.
 • De jury brengt een bedrijfsbezoek aan deze drie bedrijven en kiest daaruit een winnaar.
 • Tegen het oordeel van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 • Over de voorwaarden en de uitslag van de MVOprijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Aan het doen van een inzending kunnen geen rechten worden ontleend.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ZB na raadpleging van de jury.
 • De leden van de jury zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht inzake de inhoud en beoordeling van ingezonden initiatieven, nominaties en winnaars voorafgaand aan de algemene bekendmaking.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de MVOprijs.
 • Eventueel gemaakte kosten voor een inzending zijn voor rekening van de inzender.

Planning van de MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

 • De aanmeldingsperiode voor deelname loopt van 21 juni t/m 17 september 2021. Inzendingen die na 17 september 2021 23.59 uur worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
 • In de periode na 17 september t/m eind november vinden plaats: de jurybeoordeling (de 6 nominaties), de publieksstemming (3
  bedrijven blijven over) en het benoemen van de winnaar uit deze top 3 door de jury. Een detailplanning volgt na de zomer.
 • De winnaar van de MVOprijs 2021 wordt bekend gemaakt tijdens Contacta 2021 op 30 november, 1 of 2 december (de exacte datum van de prijsuitreiking volgt).

Beoordelingscriteria

De bedrijven worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren op één of meerdere SDG's. De jury is op zoek naar een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven. Een bedrijf dat midden in de Zeeuwse samenleving staat en ook als zodanig herkenbaar is. Ook neemt de jury in haar overweging aspecten mee als de mate waarin de ondernemer vernieuwend of inspirerend is, in hoeverre er over de resultaten wordt gecommuniceerd en de mate waarin de hele organisatie doordrongen is van het belang van MVO.

Alle deelnemers dienen zelf het aanmeldformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Hoe gerichter en vollediger de informatie die een bedrijf via het aanmeldformulier verschaft, hoe inzichtelijker de aanmelding en daarmee hoe groter de kans op succes.

Jury

Inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De leden zijn deskundig op verschillende terreinen. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de jury. De juryleden zijn:

 • Eric de Ruijsscher, directeur H4A en voorzitter van VNO-NCW Zeeland
 • Patrick Keizer, eigenaar De Ketchupfabriek, winnaar MVOprijs 2018
 • Mariska van Dalen, SDG* impact specialist, MVIplatform**

*Sustainable Development Goals
**MVIplatform

Initiatiefnemers MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

Initiatiefnemers