Zeeuwse fondsen

Hieronder vindt je een selectie van de Zeeuwse fondsen die provinciale en/of lokale initiatieven kunnen ondersteunen.

Fonds Doel Doelgroep
Het Cultuurfonds Zeeland Het Cultuurfonds Zeeland stelt zich ten doel activiteiten te bevorderen op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op de volgende terreinen: beeldende kunst; geschiedenis & letteren; monumentenzorg; muziek; natuurbehoud; theater; beurzen.
DELTA Fiber Fonds Ondersteunen van stichtingen en organisaties die in een opstartfase zitten of starten aan een nieuw project, op het vlak van digitale middelen of voorzieningen. Denk aan laptop of tablets voor medewerkers of in bruikleen aan deelnemers. Wifi-punten voor goed bereik in het hele gebouw. Of een financiële vergoeding voor een internetverbinding via een DELTA Fiber-merk. Organisaties, zonder winstoogmerk, zoals een vereniging of stichting, waarbij het project is gericht op de inwoners van een gebied waarin DELTA Fiber (grotendeels) actief is.
DOW Donaties Als grootste werkgever in Zeeuws-Vlaanderen draagt Dow graag bij aan de leefbaarheid, welzijn en de economie in de regio. Aandachtsgebieden zijn natuur & mileu, onderwijs, innovatie, gemeenschap/ vrijwilligerswerk en diversiteit & inclusie. Zie de link van Dow voor de beslisboom: of je initiatief in aanmerking komt. Organisaties uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland die actief zijn op de terreinen: natuur en milieu, onderwijs en sociale voorzieningen.
Zeeland Refinery Een beleidspunt van Zeeland Refinery is het zijn van een goede buur door enerzijds het beperken van eventuele overlast en anderzijds door ondersteuning van een aantal sociale en maatschappelijke activiteiten. Zeeland Refinery heeft een drietal fondsen beschikbaar gesteld voor kunst- en cultuurmanifestaties, onderwijs c.q. educatieve projecten en recreatieve en sportevenementen welke in kleine bedragen worden verdeeld binnen de provincie Zeeland.
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland Met het Sociaal Maatschappelijk Fonds draagt deze Rabobank bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in de regio. Organisaties op het gebied van welzijn, cultuur, sport, verenigingsleven, integratie, financiële opvoeding en maatschappelijk betrokken ondernemen.
Rabobank Zeeuwse Delta Het doel is om de economische bedrijvigheid te stimuleren en de leefbaarheid te vergroten. Organisaties die economische, sociaal-economische en sociaal-culturele activiteiten in de Oosterschelderegio willen opzetten.
Frits Lensvelt Stichting Projecten of initiatieven in Zeeland financieel te ondersteunen op het terrein van welzijn, vorming of educatie. De te steunen doelen dienen binnen hun werksoort vernieuwend of veranderend van aard te zijn. Organisaties die zich richten op welzijn, vorming of educatie van met name minder kansrijke, vergeten of verwaarloosde groepen.
Stichting Moerman Promotie Het bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van de gemeente Vlissingen. Organisaties uit Vlissingen die een project proberen te verwezenlijken dat binnen de doelstelling van de Stichting valt.
Zig Zag fonds De stichting biedt ondersteuning aan initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland. Het kan onder meer gaan om ontwikkeling en bundeling van kennis, realiseren van duurzaamheid, (bevordering van) samenwerking, commercialisering en promotie. De volgende deelgebieden: Zorgvoorzieningen, arbeidsmarkt, infrastructuur, bio-industrie, aquacultuur, toerisme, stadsontwikkeling.
Van de Velde Publicatiefonds Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Inwoners van Walcheren en de stad Vlissingen die over een cultuurhistorisch onderwerp schrijven en willen publiceren.
Stichting van der Sande Het bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van de gemeente Vlissingen en omstreken. Organisaties welke activiteiten ontplooien op cultureel en maatschappelijk gebied.
Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds De stichting heeft als doel publicaties mogelijk te maken die zonder subsidies moeilijk te realiseren zijn. Publicaties moeten gaan over: de lokale historie van Vlissingen of over de posthistorie van Nederland en de overzeese gebiedsdelen in het algemeen en de luchtposthistorie in het bijzonder. Subsidies kunnen worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en particulieren die, in overeenstemming met de door de stichting gestelde criteria, de publicaties zonder winstoogmerk uitbrengen.
Stichting Renesse Het ondersteunen van activiteiten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele of sportieve aard of een combinatie hiervan. Statutair is bepaald dat financiële steun kan worden gegeven aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport.
Zeehospitium Zonneveld De stichting houdt zich bezig met het bevorderen van zorg voor en financiële ondersteuning van jeugdige lichamelijk gehandicapten in de provincie Zeeland. Zeeuwse lichamelijk gehandicapte jongeren en/of hun ouders of verzorgers; clubs van gehandicapte jongeren.
Stichting S. Boone De stichting ondersteunt met name projecten ter ondersteuning van kansarmen, alsook ter verhoging van de sociale samenhang, waarbij ouderen en jeugd centraal staan. Daarnaast worden projecten ondersteund op het gebied van cultuur en kunst. Organisaties uit de gemeente Goes die projecten willen starten met de hiernaast genoemde thema’s.
Nutsfonds Zierikzee Het fonds ondersteunt onder criteria, projecten op Schouwen Duiveland met een breed maatschappelijk draagvlak en een ideële, sociale of educatieve strekking. Stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.
Cultuurfonds Zeelandia De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Zeeland. De stichting doet dat door het ondersteunen van sociaal-culturele, cultuur- en kunsthistorische en landschapsontwikkeling activiteiten, het stimuleren van kunstuitingen en al wat met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verlenen van financiële ondersteuning. Evenementen op het gebied van toneel, film, muziek en dans. Daarnaast betreft het tentoonstellingen van schilder- en beeldhouwkunst en uitgaven op het gebied van literatuur. Ook kunnen bijdragen verstrekt worden aan facilitaire voorzieningen, die verband houden met de verschillende cultuuruitingen.
Zeeuws Heldenfonds Het Zeeuws Heldenfonds wil de Zeeuwen stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Voor de oprichters van het fonds zijn een aantal thema’s extra belangrijk: het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers, het leefbaar houden van kleine kernen, het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht de sociaal-economische status en het mogelijk maken dat iedereen een onderwijs kan volgen en werk kan vinden. Initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage als zij passen binnen de kaders van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. Het gaat om sociale initiatieven gericht op het maken van verbinding.

Terug