Reglement Zeeuwse Boekenprijs

Art. 1 Doelstelling en uitgangspunten

De Zeeuwse Boekenprijs (hierna afgekort als ZBP) is een onderscheiding die jaarlijks tijdens de Week van het Zeeuwse Boek wordt uitgereikt. De ZBP is een kwalitatieve onderscheiding die waardering van en steun aan schrijvers en boeken beoogt. De ZBP is ondergebracht in de Stichting Zeeuwse Boekenprijs. De doelstelling van de prijs is om Zeeuws werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
Gelieerd aan de Stichting ZBP is ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB). De secretaris van de Stichting Zeeuwse Boekenprijs wordt voorgedragen door en is in dienst van ZB en is verantwoordelijk voor de organisatie van de prijs. Hij/zij ondersteunt tevens als secretaris de taak van de jury. Alle relevante correspondentie dient te lopen via de secretaris van de Stichting ZBP.

Art. 2 Voorwaarden


2.1 Onder ‘Zeeuws werk’ wordt begrepen een boek dat oorspronkelijk in het Nederlands of het Zeeuws is geschreven door een Nederlandse of Vlaamse auteur.
Het ingezonden boek moet minstens aan een van de twee volgende voorwaarden voldoen:
a. Het boek gaat over een Zeeuws of over een aan Zeeland gerelateerd onderwerp;
b. Het boek is geschreven door een Zeeuwse- of een uit Zeeland afkomstige auteur.
2.2 De boeken die voor de ZBP in aanmerking komen, dienen voor het eerst te zijn uitgegeven in de periode vanaf 15 juli van het voorafgaande jaar tot 15 juli van het jaar waarin de ZBP wordt uitgereikt. In geval van twijfel beslist de secretaris op basis van de beschikbare gegevens.
Bij door de auteur zelf gemaakte vertalingen of bewerkingen uit het Zeeuws, geldt het jaar waarin de Nederlandse vertaling of bewerking is verschenen.
Bij twijfel over de precieze datum van uitgave, geldt de verschijningsdatum zoals vermeld bij de Koninklijke Bibliotheek.
2.3 Postume uitgaven zijn uitgesloten van deelname. Voor de prijs en de daaraan voorafgaande selecties komen alleen boeken in aanmerking van auteurs die, op het tijdstip dat de jury het besluit neemt, in leven zijn en bereid zijn de prijs te accepteren.
2.4 Het boek dient een nieuwe uitgave te zijn. Herdrukken en herziene uitgaven (eventueel ook onder een andere titel) komen niet voor de ZBP in aanmerking, met uitzondering van het in 2.2 gestelde, betreffende vertalingen of bewerkingen van boeken in het Zeeuws. Evenmin in aanmerking komen bloemlezingen en bundelingen van eerder in boekvorm verschenen verhalen en fragmenten.
2.5 Alleen de in de voorgaande paragrafen van dit artikel omschreven boeken, die op een reguliere manier in de Zeeuwse boekhandels beschikbaar zijn, komen voor bekroning in aanmerking. In uitzonderlijke gevallen kan de secretaris ook boeken die niet via dit circuit verkrijgbaar zijn mee laten dingen.
2.6 Boeken die in aanmerking komen voor de Zeeuwse Boekenprijs kunnen vallen in de categorie fictie en non-fictie, proza en poëzie. Ook fotoboeken en strips kunnen worden ingezonden.
2.7 Het werk moet in druk zijn uitgebracht; manuscripten, drukproeven en elektronische uitgaven komen niet in aanmerking.

Art. 3 Deelname

3.1 De inzendende uitgeverijen en auteurs bepalen naar eigen keuze de boeken die volgens de in artikel 2 omschreven voorwaarden meedingen.
3.2 De titels dienen online te worden aangemeld via www.dezb.nl/zeeuwseboekenprijs. Van elke aangemelde titel bezorgen zij zes exemplaren aan ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, t.a.v. de secretaris mw. Anya Marinissen.
3.3 De ingezonden boeken worden niet geretourneerd. Wie titels aanmeldt verklaart zich akkoord met het wedstrijdreglement.
3.4 Boeken die te laat of zonder officiële aanmelding worden bezorgd, kunnen zonder nadere motivering worden geweigerd.
3.5 AVG (volgt)
3.6 Voor boeken die volgens de hiervoor beschreven voorwaarden in aanmerking komen voor de ZBP, maar die door uitgevers niet zijn ingezonden, geldt dat die door de secretaris van de ZBP, op verzoek van de jury, bij de uitgevers kunnen worden aangevraagd. Deze boeken dienen dan, binnen een door de secretaris vast te stellen termijn, eveneens in zesvoud ter beschikking te worden gesteld.
3.7 Alle inzendingen komen zichtbaar op de website van ZB. Van september tot aan de prijsuitreiking begin november, zijn alle inzendingen in te zien in het Zeelandpaviljoen van ZB.

Art. 4 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur adviseert over de organisatie en het reglement. De praktische beslissingen worden genomen en uitgevoerd door de secretaris. De secretaris van het bestuur wordt geleverd door ZB.
De maximale zittingstermijn van bestuursleden is twee maal drie jaar/of drie jaar met eenmalige verlenging. De secretaris valt niet onder deze zittingstermijn. Zijn/haar rol eindigt bij beëindiging van het dienstverband met ZB.
De secretaris doet een voorstel voor de samenstelling van de jury en benadert deze, heeft contact met uitgevers en auteurs, regelt data waarop de jury vergadert of anderszins besluiten dient te nemen, zoals over de samenstelling en bekendmaking van de short- en longlist en het beslissingsdiner. De secretaris is verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten, het uitwerken van het juryrapport en de afspraken over de wijze waarop de prijzen worden uitgereikt.
De secretaris is tevens secretaris van de jury.

Art. 5 De vakjury

5.1 Het bestuur van de Zeeuwse Boekenprijs stelt elk jaar een deskundige vakjury samen. De juryvoorzitter zorgt ervoor dat de juryvergaderingen correct verlopen.
Er zijn zes plaatsen in de jury ZBP:

  1. De Commissaris van de Koning (voorzitter)
  2. De directeur van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
  3. De secretaris 
  4. De hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant
  5. De winnaar van het jaar ervoor, d.w.z. een wisselende auteur
  6. Een jaarlijks wisselende (Zeeuwse) literator of andere deskundige

5.2 Wie in de jury van de ZBP zetelt, kan geen deel uitmaken van een andere Nederlandse of Vlaamse ‘boeken’jury.
5.3 Als een jurylid op enigerlei wijze heeft meegewerkt aan een van de aangemelde boeken, moet hij/zij beslissen om het boek te laten schrappen uit de aangemelde boeken of moet hij/zij worden vervangen. Die beslissing ligt bij het jurylid in kwestie. Hetzelfde geldt als er op enigerlei wijze een relatie (familie, vriendschappelijk, zakelijk) is.
5.4 Indien een jurylid zich terugtrekt, dient de secretaris i.o. met de rest van het bestuur, op zoek te gaan naar een nieuw jurylid. Het vertrekkende jurylid kan niet zelf een vervanger benoemen.
5.5 Uit de boeken die in het betreffende jaar voor de ZBP in aanmerking komen, kiest de jury een longlist van tien- en een shortlist van vijf titels en tijdens het zogenoemde ZBP-beslissingsdiner ten slotte één boek dat naar haar oordeel het meest waardevol is. Dit boek wordt bekroond met de ZBP. De beslissing wordt genomen bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij meerderheid van stemmen door middel van handopsteking. De jury motiveert haar beslissingen in een juryverslag. In alle stadia van jurering motiveren de juryleden onderling hun keuzes.
5.6 Ook deelt de jury de zogenaamde Accolades uit, aan bijvoorbeeld het Best Uitgegeven Boek, het Beste Jeugdboek en/of het Beste Debuut.
5.7 Tevens kent de Zeeuwse Boekhandel aan een Zeeuwse auteur een oeuvreprijs toe.
De winnaar van de in 2009 ingestelde PZC Publiekprijs is degene die via een stemming op de website van de Provinciale Zeeuwse Courant, de meeste stemmen weet te vergaren.
5.8 De vakjury beslist volstrekt onafhankelijk en beraadslaagt geheim. De onderscheidingen worden steeds toegekend. Staking van stemmen is niet toegelaten en ex aequo’s worden voor de einduitslag niet aanvaard. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk, van welke aard ook. Over de uitslag van stemmingen of de beweegredenen van de jury wordt niet gecorrespondeerd.
5.9 De jury houdt zich bij haar besluitvorming aan onderling afgesproken uitgangspunten.
5.10 De secretaris ontwikkelt in goed overleg met de jury een juryrapport.

Art. 6 Prijsuitreiking

De ZBP wordt eind oktober/begin november uitgereikt, in de Week van het Zeeuwse Boek. De locatie van de prijsuitreiking is ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.
De nominaties van de longlist (tien titels) worden in september bekendgemaakt. De shortlist wordt in oktober bekend gemaakt en bestaat uit vijf titels.
De organisatie van de prijs en de prijsuitreiking is in handen van ZB.