Subsidies

Overweegt u subsidie aan te vragen bij uw gemeente, de provincie Zeeland of wilt u meer weten over Europese subsidies? Hieronder treft u informatie.

Gemeentelijke subsidies

Als u plannen heeft op het gebied van zorg, welzijn en/of cultuur is het gemeentehuis of stadskantoor van de gemeente waar u woont in de regel het eerste adres waar u voor (aanvullende) gelden voor de uitvoering van uw plannen terecht kan.

Elke gemeente heeft wel een subsidieverordening, maar in elke gemeente is die weer anders.

Het is weinig zinvol om een lijst met links te maken.

Ga naar de website van uw gemeente en probeer via de zoekmachine: subsidie, projectsubsidie of een vergelijkbare omschrijving te weten te komen wat de mogelijkheden voor u zijn.

Subsidies Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft diverse subsidiemogelijkheden. Deze subsidiemogelijkheden zijn omschreven in de beleidsdoelstellingen van de provincie. Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten binnen de provinciale beleidsdoelstellingen passen.
Op het digitale subsidieloket is informatie te vinden over onder andere het aanvragen van een subsidie en verplichtingen die op een inmiddels verleende subsidie rusten.

Meer informatie
 

Europese subsidies en fondsen

Wat zijn Europese subsidies?

Subsidies zijn deelfinanciëringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de Europese Unie (EU). Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen. Provincie en/of gemeente moeten in de regel al middelen voor 50% van uw project hebben toegezegd.

  • Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment, maar alleen via een oproep tot het indienen van voorstellen (call for proposal - CfP).
    Belangstellenden worden hiermee opgeroepen een actieplan in te dienen, dat overeenkomt met het beleidsterrein en de gestelde voorwaarden;
  • Binnen de EU is er alleen deelfinanciering mogelijk, om de betrokkenheid van de begunstigden te vergroten;
  • Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden;
  • Subsidies met terugwerkende kracht, voor een gebeurtenis in het verleden, is niet mogelijk.

De Provincie Zeeland heeft een team van specialisten op het gebied van Europese subsidieprogramma’s. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen hiervan en zij kunnen advies geven als het gaat om het ontwikkelen van projectplannen en het aanvragen van Europese subsidies.

Europaloket - Zeeland


Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het programma is in eerste instantie bedoeld voor organisaties die aan onderzoek doen, universiteiten en het bedrijfsleven.
Maar ook voor lokale overheden is het programma interessant omdat de Europese Commissie de relatie tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid wil stimuleren met name om tot betere oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen waar overheden mee te maken hebben. Er zijn 3 prioriteiten vastgesteld:
1. Wetenschap op topniveau
2. Industrieel leiderschap
3. Maatschappelijke uitdagingen
Voor gemeenten en Provincie liggen vooral kansen binnen de 3e prioriteit.

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Zeeland
De begeleiding van Horizon2020-initiatieven vanuit de regio Zeeland is op verzoek van de Wetenschappelijke Raad Zeeland neergelegd bij ZB| Planbureau en bibliotheek van Zeeland met medewerking van de Provincie Zeeland. Een klein projectteam organiseert regionaal bijeenkomsten waarin en waar vanuit contacten worden onderhouden en uitgebouwd. De bijeenkomsten en directe ondersteuning van mogelijke (Zeeuwse) deelnemers zullen op termijn leiden tot concrete H2020-proposals.
Verschillende kennis- en onderzoeksinstellingen, overheden en ondernemers/bedrijven ondersteunen het Zeeuwse initiatief vanuit eigen middelen en zoeken ook aanvulling vanuit fondsen zoals het Delta Zeeland Fonds dat eerder positief heeft gereageerd op een aanvraag om concrete projecten op het terrein van ouderen(zorg) mogelijk te gaan maken (H2020-traject Maatschappelijke uitdagingen).

De Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Voor de periode 2014-2020 heeft de Europese Commissie een overkoepelende verordening opgesteld voor vijf belangrijke fondsen. Deze heten vanaf nu de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen).
Het gaat hierbij om de volgende 5 ESI-fondsen:
Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)
Europees Sociaal Fonds (ESF)
Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

De EU heeft ervoor gekozen de Europa 2020 strategie leidend te maken voor de inzet van ESI middelen.
Met de ESI-fondsen wordt geprobeerd de doelstellingen te verwezenlijken die in het kader van Europa 2020 zijn opgesteld. Hiervoor heeft de Europese Commissie 11 thematische doelstellingen opgesteld. Iedere lidstaat heeft op basis hiervan haar prioriteiten kunnen kiezen.
De lidstaat Nederland zet met de ESI-fondsen in op zeven thematische doelstellingen.
Meer informatie: Europese Subsidiewijzer 2014-2020 - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Terug