Vestigingsklimaat

Meld je hier aan voor een van de regionale spreekuren.

Aanmeldformulier

SUBSIDIELOKET ZEELAND IN STROOMVERSNELLING: VESTIGINGSKLIMAAT

ZB biedt advies en begeleiding van subsidieaanvragen ter versterking van de leefbaarheid in Zeeland. De subsidieregeling Vestigingsklimaat versterkt de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven en stimuleert nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid. De subsidieregeling is opengesteld van 5 juni - 27 november 2020. 

Totaal beschikbare subsidie bedraagt € 500.000. Dit is een initiatief van de gemeenten in Zeeland, Provincie Zeeland en het ministerie van economische zaken en klimaat.

ZB-medewerkers geven advies en begeleiden uw idee tot een volledig subsidieverzoek.

Informatiesessie Subsidieregeling Vestigingsklimaat

 

Op 24 juni 2019 was er een digitale informatiesessie over deze subsidieregeling. Heeft u dit gemist? Het is mogelijk om de opname alsnog te bekijken. 

MEER INFORMATIE OVER HET SUBSIDIELOKET EN DE SUBSIDIEREGELING VESTIGINGSKLIMAAT

Subsidieloket in het kort


De subsidieregeling is opengesteld van 5 juni - 27 november 2020. Deze subsidieregeling komt voort uit het rapport van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (commissie Balkenende) dat adviseerde over een actieprogramma om de economische structuur en de werkgelegenheid in Zeeland te versterken.

De totaal beschikbare subsidie bedraagt € 500.000; waarvan:

 • € 100.000 voor onderzoeken; per aanvraag kan minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd
 • € 400.000 voor pilots; per aanvraag kan minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 subsidie worden aangevraagd
  Het maximale subsidiepercentage is vastgesteld op 65% van de totale kosten.

Waarom deze subsidieregeling?


Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk
fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Naast het stimuleren van innovatie en samenwerking bij bedrijven, zijn voldoende werkgelegenheid en een aantrekkelijk leefklimaat voor werknemers ook belangrijke randvoorwaarden voor een
sterke economie. 
Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave in Zeeland. Het verschralen of wegvallen van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en zorg
zet de leefbaarheid onder druk. Dit leidt ertoe dat steeds meer jongeren na hun studie niet meer terugkeren en het aantal nieuwe Zeeuwen afneemt. Deze ontwikkeling willen we keren.

Ook is vastgesteld dat wanneer er veranderingen optreden in de persoonlijke omstandigheden van werknemers, mensen vaak werk zoeken in hun woonomgeving. Door het aantrekkelijker te
maken voor werknemers om in Zeeland te komen wonen of te blijven wonen, verwachten we deze groep langer te behouden voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Het versterken van de leefbaarheid raakt zowel provinciale als gemeentelijke ambities. De oplossing vraagt echter meer dan alleen de inzet van de overheid. De afgelopen jaren zijn er mooie
initiatieven ontstaan door samenwerkingen tussen bewoners, bedrijven en overheidsinstanties. Met deze subsidieregeling willen we de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven versterken en
nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid stimuleren.

Een aantrekkelijk leefklimaat ziet er voor verschillende groepen anders uit. Deze behoefte vormt de basis voor een duurzame verbetering van het leefklimaat. Daar waar de behoefte nog niet bekend is, is het van belang deze in kaart te brengen. De regeling richt zich daarom op zowel onderzoeken als pilot projecten die bijdragen aan de economische structuurversterking door het versterken van de leefbaarheid, en gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening (bijvoorbeeld op sociaal,
cultureel, zorg of onderwijs gebied) en/of de bereikbaarheid van voorzieningen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?


Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoeken of pilotprojecten die:

 • Bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor (potentiële) werknemers om zich in Zeeland te vestigen; 
 • Gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening (bijvoorbeeld sociaal, cultureel, zorg en onderwijs) of de bereikbaarheid van voorzieningen; 
 • En waarbij een onderzoek of werkwijze wordt ontwikkeld die overdraagbaar is.

 

Voor wie is de subsidieregeling?


Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingen van minimaal twee partijen, waaronder
ten minste één rechtspersoon (een vereniging, een stichting of een bedrijf). De aanvrager moet in Zeeland gevestigd zijn.

Welke andere voorwaarden gelden er?

 

 • De vraag vanuit de (potentiële) werknemer staat centraal.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
 • Het project heeft een bovenlokaal effect: dat wil zeggen dat het zijn neerslag in tenminste twee gemeenten heeft.
 • Het project sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen. Gemeenten kunnen dit aangeven met behulp van een instemmingsverklaring die bij de aanvraag moet worden meegestuurd. In elke gemeente is er een contactpersoon beschikbaar, die hiervoor benaderd kan worden. Een overzicht hiervan is bij ZB opvraagbaar. 
 • De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) partijen die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld door publicatie op platform Maex en deelname aan uitwisselingsbijeenkomsten.
 • De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectplan, een uitgewerkte (meerjaren) begroting met dekkingsoverzicht en een ingevulde instemmingsverklaring van tenminste 1 gemeente. ZB kan u hierbij helpen.
 • Het onderzoek of pilotproject behoort niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking voor subsidie. Uurtarieven worden berekend op basis van het standaarduurtarief. Dit komt overeen met ten hoogste 1,2 procent van het betreffende bruto salaris.

Wanneer zijn er informatiebijeenkomsten?


Er zijn in het traject vier informatiebijeenkomsten voorzien. De eerste zal vanwege de corona-maatregelen online plaatsvinden op 24 juni 14:00 uur. U dient zich hiervoor aan te melden per e-mail naar subsidieloket@dezb.nl. De volgende drie bijeenkomsten zullen later worden vastgelegd en afhankelijk van de versoepeling van de coronamaatregelen, op passende wijze worden georganiseerd.

Wat is de deadline van een aanvraag?

 

 • De regeling sluit op 27 november 17:00 uur. De aanvraag moet worden ingediend online via een speciaal subsidieformulier. Ook moet de aanvraag ondertekend met uw handtekening per post worden ingestuurd. Een instemmingsverklaring van uw gemeente is ook een voorwaarde in uw aanvraag. 
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats middels een zogeheten tenderprocedure. De aanvragen worden daarbij gerangschikt, waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.
 • Beschikking van de aanvragen vindt plaats in februari 2021. De onderzoeken en pilotprojecten moeten binnen zes maanden na sluiting van de openstelling worden gestart. Onderzoeken moeten binnen 18 maanden na sluiting van de openstelling worden gerealiseerd. Pilotprojecten binnen 24 maanden.

Wat zijn de beschikbare financiële middelen?

 

Totaal beschikbare subsidie bedraagt € 500.000; waarvan:

 • € 100.000 voor onderzoeken; per aanvraag kan minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd.
 • € 400.000 voor pilots; per aanvraag kan minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 subsidie worden aangevraagd.

Het maximale subsidiepercentage is vastgesteld op 65% van de totale kosten.

Hoe gaat de beoordeling?

 

Een deskundigencommissie beoordeelt uw aanvraag op de volgende criteria:

 • Bijdrage aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie door het vergroten van de leefbaarheid;
 • De mate van perspectief op continuïteit van het project (alleen bij pilotprojecten);
 • De kwaliteit van de aanvraag (samenwerkingsverband en projectplan).

Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats middels een zogeheten tenderprocedure. De aanvragen worden daarbij gerangschikt, waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Beschikking van de aanvragen vindt plaats in februari 2021.

 

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

 

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op de Provinciewebsite invullen. Daarna stuurt u het formulier ondertekend samen met alle bijlagen (projectplan, begroting, instemmingsverklaring) per post naar (deadline 27 november 17:00 uur):

Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
 

Welke ondersteuning biedt het subsidieloket van ZB?

 

 • ZB begeleidt, per e-mail, telefonisch en op afspraak, u als initiatiefnemer hoe uw idee om te werken naar een voldragen voorstel.
 • ZB toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
 • ZB informeert u over de criteria die de provincie hanteert in de beoordeling.
 • ZB licht u toe dat aanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure.
 • ZB verwijst u door, indien nodig, naar extra specialistische capaciteit die de indiener helpt met het daadwerkelijk schrijven van de subsidieaanvraag.
   

HEB JE EEN IDEE? KOM NAAR DE ZB!

 • E-mail naar subsidieloket@dezb.nl

 • Telefoonnummer 0118-654386
  Of bel 0118-654386

  voor telefonische ondersteuning of om een afspraak te maken

  Anne-Marie van Houtert-Ponssen,
  maandag t/m vrijdag van 8.30 uur en 13.20 uur