Verdieping

Verdieping

Bij het Planbureau proberen we met verdiepend onderzoek in te spelen op de vraagstukken waar Zeeland zich vandaag en (over)morgen voor gesteld ziet. In samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs- en onderzoeksveld stellen en beantwoorden wij vragen die urgent en relevant zijn. De wijze waarop wij dit doen is onafhankelijk van politieke voorkeuren.


Binding van jongeren aan Zeeland

Eén van de strategische opgave van de Provincie Zeeland is om Zeeland samen zichtbaar te maken (Coalitieakkoord 2019-2023). De opgave heeft mede als doel om jongeren voor Zeeland te werven, op te leiden en te behouden. Afgelopen jaar heeft het Planbureau een eerste analyse gemaakt van de verhuispatronen van jongeren die zijn gebleven, vertrokken, teruggekeerd en nieuw zijn in Zeeland. De eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens het Z4-overleg van 22 januari 2020.

In 2021 zal nader onderzoek worden gedaan naar de binding van jonge Zeeuwen aan de provincie. Voor Zeeuwse jongvolwassenen tussen de 29 en 38 jaar wordt gekeken naar hun verhuisgeschiedenis vanaf hun 15de levensjaar en wordt specifiek in kaart gebracht hoe het eventuele verhuisgedrag samenhangt met hun opleidingsrichting, positie op de arbeidsmarkt en de sectoren waarin zij (of hun partner) werkzaam zijn. De microdata van het CBS worden voor dit onderzoek gebruikt.

Daarnaast wordt bekeken of er een mogelijkheid is om de jongeren met behulp van een steekproef en vragenlijst te benaderen. Door jongeren die zijn gebleven, vertrokken, teruggekeerd en nieuw zijn ingestroomd te bevragen, kan inzicht worden gegeven in o.a. de wensen en behoeften van jongeren als het gaat om zaken die voor hen belangrijk zijn aan een provincie om in te wonen, te werken en te leven. Deze inzichten kunnen handvatten bieden om jongeren aan te trekken voor de provincie.

Waarde van Cultuur

Eén van de uitvoeringsprogramma’s en projecten van de Provincie Zeeland is Cultuur, Sport en Evenementen (Coalitieakkoord 2019-2023).

De Provincie Zeeland heeft zich in de afgelopen jaren gericht op cultuureducatie en meer samenwerking tussen culturele organisaties. In de komende jaren gaat zij door met o.a. het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Dit onderzoek heeft als doel om de bijdrage van de culturele sector aan de Zeeuwse economie beter zichtbaar te maken.

Kwetsbare groepen en COVID-19

In Zeeland wordt gewerkt aan een maatschappelijke routekaart die verband houdt met de sociaalmaatschappelijke impact van de coronapandemie.

In het kader van de routekaart vraagt het Regiobureau aan ZB| Planbureau om een eerste verkenning te doen naar bestaande en nieuwe kwetsbare groepen in Zeeland. Wat zijn de ontwikkelingen voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ouderen, kwetsbare jongeren of dak- en thuislozen? En welke nieuwe kwetsbare groepen zijn er ontstaan door de pandemie?

Het doel van het onderzoek is om maatschappelijke partners, gemeenten en Provincie een informatieve handreiking te geven De zogenaamde ‘lessons learned’ worden in kaart gebracht. Naast het bespreken van de opgaven, is er in het onderzoek ook ruimte voor verhalen van kracht en weerbaarheid. In de rapportage zullen cijfers (tellen) in verband worden gebracht met ervaringen uit de praktijk van sleutelfiguren in het sociaal domein (vertellen). Op basis van de rapportage kunnen maatregelen genomen worden die de impact van de coronacrisis, indien mogelijk, te verzachten.

Projectleider: Luc Verschuren