De STAAT VAN ZEELAND

Hoe gaat het met je? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar werken, wonen en beleving onder 50.000 inwoners van Zeeland.

In mei 2017 heeft ZB| Planbureau voor de derde keer het bevolkingsonderzoek Staat van Zeeland uitgevoerd. Dit onderzoek wordt iedere vier jaar herhaald en brengt ontwikkelingen in kaart op het gebied van economie, ruimte, leefbaarheid en diverse sociale thema's

Veldwerk
Ruim 50.000 Zeeuwen van 16 jaar en ouder hebben op zaterdag 20 mei 2017 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Gemeenten hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd door het aanleveren van de steekproeven c.q. het verzenden van de uitnodigingen. De steekproef is zodanig samengesteld dat gegevens verwacht mogen worden uit alle kernen in de provincie. Via diverse media is het onderzoek onder de aandacht gebracht met als doel om de respons zo hoog mogelijk te krijgen.

Respons
Er zijn 12.503 vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Dit betekent een respons van 24% (ter vergelijking: 30% in 2009 en 23% in 2013). De enquête kon zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld. Uiteindelijk hebben twee keer zoveel respondenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de papieren versie van de enquête (meegeleverd met de uitnodiging) in te vullen in plaats van de online vragenlijst.

Prijswinnaars
Om de respons te bevorderen zijn onder alle deelnemers 25 waardebonnen van 50 euro verloot. De meeste prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs afgehaald.

Data
Op dit moment worden de data gecontroleerd en gewogen naar kenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding. De weging is bedoeld om ervoor te zorgen dat de respondenten voldoende representatief zijn voor de gehele Zeeuwse bevolking van 16 jaar en ouder.

Vervolgtraject
In het najaar van 2017 zullen de gegevens worden geanalyseerd en verwerkt in een provinciaal rapport. Een rapport met duiding van de gegevens, beschrijving van lopende en toekomstige ontwikkelingen en formulering van beleidssignalen. Om de inhoud van het rapport breed te toetsen is een leescommissie samengesteld, bestaande uit een groep van multidisciplinaire professionals van binnen en buiten Zeeland. De commissie komt half december bij elkaar.

Zoals in het ambtelijk overleg van 27 maart is afgesproken zullen we de resultaten ook toetsen aan het beeld dat de deskundigen vanuit de 13 Zeeuwse gemeenten hebben. Een bijeenkomst hiervoor zal net na de leescommissie worden gepland. Een uitnodiging hiervoor volgt.

Het provinciaal rapport wordt eind januari 2018 opgeleverd. De cijfers zijn dan ook terug te vinden via zeeland.databank.nl.

Tijdpad

  • 20 mei 2017 - start onderzoek
  • zomer 2017 - gegevensverwerking
  • najaar 2017 - analyses, rapport en opname in databank
  • januari 2018 - publicatie provinciaal rapport en gemeentelijke rapportages, gekoppeld aan databank