Projecten Sociaal

Planbureau

Jeugd, cultuur en welzijn

In 2019 zal voor de vijfde keer het jongvolwassenen onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland door ZB worden uitgevoerd. Er vindt een onderzoek plaats naar de sociale impact van toerisme en er worden Zeeuwse evenementen gemonitord. Daarnaast wordt door ZB in 2019 een Culturele Atlas opgesteld.

Jeugd

De Jeugdmonitor Zeeland brengt sinds 2001 trends en ontwikkelingen in beeld over kinderen, jongeren en ouders met jonge kinderen. In 2019 zal voor de vijfde keer het jongvolwassenen onderzoek plaatsvinden (net als in 2016, 2012, 2008 en 2004).

De uitkomsten zullen op hoofdlijnen gepresenteerd worden in een dashboard (ZB Databank). Verder zullen er in 2019 themarapporten/factsheets verschijnen op basis van het onderzoek onder kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs.

Cultuur en toerisme

In samenwerking met Kenniscentrum Kusttoerisme vindt er een onderzoek plaats naar de sociale impact van toerisme. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en gefaciliteerd door de deelnemende gemeenten. We willen met dit onderzoek inzicht krijgen in de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen.

Eveneens in samenwerking met Kenniscentrum Kusttoerisme worden aan de hand van de Evenementenmonitor acht Zeeuwse culturele evenementen gemonitord. Er wordt middels een vragenlijst aan de bezoekers onder andere gevraagd naar de tevredenheid van de bezoeker over het evenement en de passendheid van het evenement bij Zeeland, en er wordt inzicht verschaft in het bestedingspatroon van de bezoeker.

Daarnaast wordt in 2019 een Culturele Atlas opgesteld. De culturele atlas 2019 is een breed cultuuronderzoek. Bij de opzet van het onderzoek worden de lijnen uit het bidbook Samen aan Zee betrokken.

Welzijn

Verzameling gegevens voor transformatie jeugdhulp. De actielijnen die de Zeeuwse gemeenten in het Transformatieagenda jeugd Zeeland 2018-2021 hebben opgenomen zijn daarbij het uitgangspunt.

Een cliƫntervaringsonderzoek Jeugdwet welke wordt uitgevoerd voor 9 Zeeuwse gemeenten.

Een cliƫntervaringsonderzoek Wmo welke wordt uitgevoerd voor 13 Zeeuwse gemeenten.

Onderzoek naar klassiekemuziekactiviteiten/-organisaties, met focus op de vraag wie het publiek is en hoe het publiek zich verhoudt tot het aanbod.