Over Leven in Zeeland

Leven in Zeeland (voorheen: Staat van Zeeland) is een van de terugkerende onderzoeken van ZB| Planbureau in opdracht van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Onderzoek

Het onderzoek gaat over de sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen ten aanzien van de kwaliteit van leven in Zeeland. Doelstelling is om bouwstenen aan te dragen voor het voeren van gericht sociaal beleid van de Provincie en gemeenten.
Het onderzoek draagt zo bij aan een gunstig woon- werk- en leefklimaat in Zeeland, nu en in de toekomst.

Enquête

Voor het onderzoek Leven in Zeeland 2021 raadpleegt ZB| Planbureau meerdere databronnen. Een belangrijke databron is een enquête onder de Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder. Ongeveer 53 duizend inwoners zijn medio mei 2021 benaderd om hun ervaringen, mening en verwachtingen te delen over wonen, werken en leven in Zeeland.

Deze enquête wordt uitgevoerd door I&O Research en is mede mogelijk gemaakt door alle Zeeuwse gemeenten die per wijk een willekeurige steekproef hebben getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP).
Tussen het trekken van de steekproef en het versturen van de uitnodigingsbrief zit verwerkingstijd. Hierdoor kan het voorkomen dat wijzigingen in het bevolkingsregister, zoals een overlijden of een verhuizing, niet (tijdig) zijn meegenomen.

Privacy

ZB| Planbureau hanteert een strikt privacybeleid. Wij waarderen het dat u de tijd neemt om mee te werken aan (een van) onze onderzoeken en vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan.
Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderschrijven de Gedragscode van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek (VSO). De gedragscode is via deze link te lezen. De gedragscode is een praktische uitwerking van de AVG. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen.
De (persoons)gegevens die door ons worden verzameld, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. Uw informatie wordt door ZB| Planbureau op een veilige manier gebruikt en verwerkt. Uw privacy staat voorop.