Monitoring

Monitoring

Onze primaire taak is monitoring van de kwaliteit van leven van de inwoners in Zeeland. Wij voeren monitoringonderzoek dat regelmatig wordt herhaald en waarmee we ontwikkelingen en trends in de samenleving volgen. We verzamelen zowel nieuwe als bestaande gegevens, we analyseren en interpreteren deze data en we bespreken de resultaten met inwoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en andere betrokkenen. Monitoring is de basis van onze activiteiten en helpt het gesprek te voeren over successen, achterblijvende resultaten en verbeteracties ten aanzien van sociale en economische kwesties.


Leven in Zeeland

Sinds 2009 wordt elke vier jaar een grootschalig onderzoek uitgezet onder de Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (voorheen: “Staat van Zeeland”). De monitoring geeft inzicht in hoe Zeeuwen hun leefsituatie ervaren en hoe de kwaliteit van leven in Zeeland ervoor staat. Bovendien brengt het Planbureau ontwikkelingen in kaart op beleidsthema’s als bevolkingsontwikkeling, regionale economie, duurzame productie en consumptie, kennis en innovatie, mobiliteit en voorzieningen. Het Planbureau vertaalt de ontwikkelingen naar de kwaliteit van leven in Zeeland en bekijkt welke verschillen en overeenkomsten bestaan tussen sociale groepen, tussen regio’s in de provincie en met Nederland als geheel. In 2021 zullen wij de monitoring voor de vierde keer uitvoeren. In aanvulling hierop lopen er vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS trajecten voor regionale monitors ‘Brede Welvaart’. Getracht wordt om het onderzoek naar ‘Leven in Zeeland’ aan te laten sluiten op deze regionale monitoring “Brede Welvaart”.

Projectleider: Luc Verschuren

ZeelandScan: Jeugdmonitor Zeeland

De Zeeuwse Jeugdmonitor maakt onderdeel uit van de ZeelandScan en brengt trends en ontwikkelingen in beeld over jeugdigen in de vroege kindertijd, basisschoolperiode, adolescentie en jongvolwassenheid. In de Zeeuwse Jeugdmonitor worden de ontwikkelingen bij kinderen, jongeren en de rol daarbij van ouders/gezin, school en omgeving gemonitord. De focus ligt op factoren die van invloed zijn op hoe kinderen in Zeeland opgroeien. Het gaat daarbij om factoren die gerelateerd zijn aan kinderen zelf; de opvoeding door hun ouders of verzorgers; en de sociale, fysieke en digitale context waarin ze opgroeien. In 2021 zal het Planbureau voor de vijfde keer de monitoring onder scholieren in het voortgezet onderwijs uitvoeren.

Projectleider: Esther van Sprundel
Contact opnemen: jeugdmonitorzeeland@dezb.nl

Arbeidsmarkt, onderwijs en economie

De trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden in kaart gebracht via ons dashboard.

In het dashboard is aandacht voor relevante arbeidsmarkttrends op het gebied van arbeidsvraag, arbeidsaanbod, woon-werkverkeer en knelpunten.
In 2021 zullen wij het dashboard actueel houden en verbeteren. Daarnaast zullen wij een dashboard over de regionale economie en een dashboard over het onderwijs (door)ontwikkelen.
Wij zullen binnen de Zeeuwse data-alliantie de samenwerking aangaan met andere Zeeuwse kennisinstellingen op het gebied van monitoring van de Zeeuwse arbeidsmarkt.