Tekort technische schoolverlaters Zeeuwse arbeidsmarkt

Gepubliceerd op: 20 juni 2017 14:00

ZB| Planbureau heeft voor het Techniekpact Zeeland begin dit jaar cijfers verzameld en ramingen gemaakt over de onderwijs en arbeidsmarkt voor de richtingen wetenschap en techniek. Dit is samengebracht in het rapport ‘Ontwikkelingen Onderwijs/Arbeidsmarkt voor Wetenschap en Techniek’.

Krapte dient zich aan

Er is tot 2020 een tekort van meer dan 1.000 technische schoolverlaters in Zeeland. Door de toenemende investeringen (windparken, industrie, logistiek) is een tijdelijk tekort van nog eens 1.000 mensen te verwachten. Dit betekent

  1. dat bedrijven en overheid versneld zullen moeten vernieuwen, 
  2. dat zij slim zullen moeten werven buiten Zeeland en 
  3. dat zij samen gericht zullen moeten opleiden, bij- en nascholen.

Tekorten nemen toe

Om aan de toekomstige vraag naar technische mensen op de Zeeuwse arbeidsmarkt te voldoen, is in het onderwijs en in de bij- en nascholing van mensen extra inspanning nodig. Zeker na 2020 neemt naar verwachting het aantal beschikbare mensen op de Zeeuwse arbeidsmarkt snel af. Dat zorgt samen met de toenemende behoefte aan wetenschappelijke en technische competenties voor grote uitdagingen in belangrijke Zeeuwse sectoren. Deze uitdagingen beginnen nu al, maar werken extra door na 2020. Dit betreft vooral maar niet uitsluitend de sectoren industrie, bouw en installatie.

Techniekpact Zeeland

Het Techniekpact Zeeland is een plan van aanpak waarin betrokkenen uit het Zeeuwse onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk ideeën vastleggen om in de toekomst te voorzien in voldoende technisch personeel voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Het Techniekpact Zeeland is opgesteld door het Huis van de Techniek, in opdracht van het Zeeuws 3O-overleg. Er zijn vijf prioriteiten bepaald:

  1. Voortgezet- en beroepsonderwijs optimaal afstemmen op de arbeidsmarkt (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  2. Zorgen voor voldoende en adequaat getrainde opleiders
  3. Stimuleren van samenwerking tussen regionale en sectorale netwerken
  4. Voldoende Zeeuwse VO-leerlingen kiezen voor beroepsopleiding in de technische sector; in elke Zeeuwse regio is een VMBO- of HAVO/VWO-afdeling met een technisch profiel
  5. Het bedrijfsleven behoudt technisch talent en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van personeel

De komende maanden zal het Huis van de Techniek in overleg een concreet actieprogramma opstellen voor de jaren 2018-2020.