Er wordt minder gepest onder Zeeuwse scholieren

Gepubliceerd op: 25 mei 2016 16:18

Van het uitschelden en schoppen van klasgenoten op het schoolplein tot het vertellen van leugens of bedreigen van anderen online. Ongeveer 6 procent van de Zeeuwse jongeren geeft aan regelmatig te worden gepest. Hoewel dit nog een aanzienlijk deel van de jongeren betreft, is het aantal wel afgenomen sinds 2007. Dat blijkt uit cijfers van de Zeeuwse Jeugdmonitor van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland die vorig jaar voor de vierde keer is gehouden onder scholieren van de derde klas van het Voortgezet Onderwijs.

Gepest worden

Van pesten spreek je als dit met opzet gebeurt, het steeds opnieuw gebeurt en de dader sterker staat dan het slachtoffer. Onder regelmatig pesten verstaan we dat dit twee keer of vaker per maand gebeurt.

De cijfers laten zien dat in 2007 één op de tien Zeeuwse scholieren regelmatig werd gepest; in 2015 was dit nog bij één op de twintig scholieren het geval. Meisjes worden vaker gepest dan jongens, en vmbo-scholieren worden vaker gepest dan hun leeftijdsgenoten van de havo en het vwo. De manier waarop wordt gepest verschilt niet tussen jongens en meisjes. Zo wordt ruim drie van de vier gepeste scholieren wel eens uitgescholden of uitgelachen. Ruim één van de vier gepeste scholieren is slachtoffer van onlinepesten via sociale media en internet.

Zelf pesten

Ook het aantal scholieren dat zelf pest is gedaald tussen 2007 en 2015. In 2007 gaf 28 procent van de jongeren nog aan te pesten; in 2015 was dit 13 procent. Deze daling volgt de landelijke trend. Het pesten gebeurt voornamelijk door jongens; ook vmbo-scholieren maken zich vaker schuldig aan pesten dan havisten en vwo-ers. 

Sociale veiligheid op school

Per 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid ingetreden. Sindsdien wordt een sociaal veiligheidsbeleid gevoerd waarin de aanpak van pesten nadrukkelijk naar voren komt. Daarbij staat de monitoring van de sociale veiligheid op school centraal en zijn onder andere (pest)coördinatoren aangesteld die fungeren als aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het intreden van de wet zal mogelijk een verdere daling in het pestgedrag onder de Zeeuwse scholieren bewerkstelligen. Toekomstig onderzoek door ZB| Planbureau kan hier verder inzicht in geven. 

Factsheet Pesten

De factsheet met alle informatie en uitkomsten over dit onderzoek en alle andere onderzoeken zijn te vinden op onze website.