ZB| Planbureau gaat op in Provinciaal DataCenter

Gepubliceerd op: 20 november 2018 14:00

In de loop van 2020 wordt het Planbureau ondergebracht in een nieuw op te richten CBS Provinciaal DataCenter.

Dit betekent voor 2019 dat alle opdrachten die het Planbureau heeft, doorgang vinden en dit geen gevolgen zal hebben voor lopende zaken, opdrachtgevers en contracten die afgesloten zijn.

Berenschot adviseert Provincie Zeeland over onderzoeksfunctie

Berenschot heeft een adviesrapport uitgebracht over de wijze waarop de onderzoeksfunctie in Zeeland het beste kan worden gepositioneerd. Dit rapport is vandaag openbaar gemaakt.

Advies Berenschot

Het advies van Berenschot is om een provinciaal datacenter op te zetten samen met Zeeuwse gemeenten. Met deze optie ontstaat een samenwerkingsverband met het CBS, waardoor een schat aan expertise en informatie voor Zeeland binnen bereik komt.

De onderzoeksagenda voor Zeeland kan, zo is de verwachting, doelmatiger worden samengesteld en uitgevoerd. In verschillende provincies en steden zijn dergelijke centra inmiddels gerealiseerd of in de maak. Het eerste provinciale datacenter is in januari 2018 in Limburg van start gegaan.

De Provincie Zeeland wil haar rol in de digitale samenwerking versterken door meer datagedreven beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Data vormen de basis voor betrouwbare informatie en inzichten die nodig zijn om goede besluiten te kunnen nemen over de inzet van middelen en andere instrumenten om bepaalde doelen te kunnen realiseren.

Het Planbureau van ZB is nu in Zeeland de belangrijkste partij als het gaat om het leveren van data en informatie voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van beleid. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is op 1 oktober 2015 ontstaan na een fusie tussen de stichting Zeeuwse Bibliotheek en de stichting Scoop, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling.

De Provincie Zeeland is een belangrijke opdrachtgever van het Planbureau van ZB. De Provincie beoogt deze ontwikkeling in nauw overleg met de medeoverheden, ZB en mogelijk andere onderzoeksinstellingen in Zeeland vorm te geven. Omdat het Planbureau van ZB opgaat in het nieuwe datacenter is van verlies van werkgelegenheid naar verwachting geen sprake.

De komende periode wordt er een kwartiermaker aangesteld die het concept van het datacenter moet gaan uitwerken en die aan het College van GS in het tweede kwartaal van 2019 rapporteert. Het streven is om in 2020 met het nieuwe datacenter te starten.

Aanleiding

Gedeputeerde Ben de Reu heeft in juli 2017 de toezegging gedaan aan de Staten om op een later moment terug te komen op de wijze waarop de kennis- en informatiehuishouding bij de Provincie Zeeland wordt geregeld. Dit was mede aanleiding voor het geven van de opdracht voor het onderzoek van Berenschot.

Vier opties

Berenschot heeft vier opties onderzocht om advies uit te kunnen brengen over de wijze waarop de onderzoeksfunctie in Zeeland het beste kan worden gepositioneerd.

1. Onderbrenging van het Planbureau bij de Provincie
2. Het opzetten van een provinciaal datacenter, waarin het Planbureau opgaat
3. Uitbesteding aan externe onderzoeksbureaus en opheffen van het Planbureau binnen ZB
4. Continueren van de huidige situatie

Op 20 november 2018 heeft het College van GS het advies van Berenschot - de keuze voor het opzetten van een Provinciaal datacenter - overgenomen. Provinciale Staten worden hierover ge├»nformeerd.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met sectorhoofd Nel Verhoeven: nverhoeven@dezb.nl
Voor procedurele vragen is Perry Moree, algemeen directeur, te benaderen: pmoree@dezb.nl