Onderzoeksconferentie Onderwijs in Zeeland (GEANNULEERD)

9 december 2019, van 13:30 tot 16:00 | ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Kosten: geen, wel aanmelden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

ZB| Planbureau organiseert een conferentie over de onderzoeken die in 2019 in opdracht van Provincie Zeeland zijn gedaan voor het Zeeuwse onderwijs.

Het gaat onder andere over verhuisbewegingen van onderwijsuitstromers, de basisschool van de toekomst, de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en het monitoren van de gemeentelijke en provinciale onderwijscijfers.

De conferentie is interessant voor alle personen die werkzaam zijn in het onderwijs en aanverwante sectoren in Zeeland en van de onderzoeksresultaten kennis willen nemen. De conferentie is in het bijzonder interessant voor beleidsmedewerkers en bestuurders.

De conferentie is openbaar toegankelijk. Aanmelden via secretariaat@dezb.nl. Meer informatie via Sven Bakker.

Programma

13.15-13.30 uur:  Ontvangst

13.30-13.50 uur: Welkom en introductie
Door Kees van Beveren (plaatsvervangend directeur ZB) en Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland)

13.50-14.30 uur: Verhuisbewegingen in het Zeeuwse onderwijs
Jongeren vertrekken uit de provincie Zeeland, terwijl ouderen juist blijven. Deze zogenoemde ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ van de regio roept bij lokale overheden en werkgevers de vraag op wie de vacatures nu en in de toekomst gaat invullen. Onderzoek laat zien dat de provincie Zeeland moeite heeft om jongeren te binden. Met name de hoogopgeleiden verlaten de provincie. Deze ontwikkeling is niet uniek voor Zeeland, ook andere regio’s in Nederland kampen met dit vraagstuk.
ZB| Planbureau doet samen met het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) onderzoek naar verhuismobiliteit van blijvers, teruggekeerden, nieuwe instromers en vertrekkers. Waar vertrekken de onderwijsuitstromers naartoe? In hoeverre verschilt dit per provincie? Varieert dit over de tijd? Zien we regio’s/provincies waar het aandeel terugkerenden relatief hoog is? Deze vragen staan centraal bij de presentatie over dit onderzoek.

14.30-15.00 uur: De Zeeuwse basisschool van de toekomst
ZB| Planbureau heeft aan ruim 3.000 ouders en verzorgers in Zeeland gevraagd hoe de basisschool van de toekomst voor hun kind/kinderen eruit ziet. De resultaten van dit onderzoek die bij deze conferentie worden gepresenteerd gaan ondermeer over de invulling van het onderwijs op de basisschool van de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn de integratie van een tablet en de mate van interactie met de buitenwereld bij vormgeving van de lesstof. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met CPOZ (Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland).

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belangrijkste onderdelen van de basisschool van de toekomst in Zeeland (zoals sfeer op de basisschool, passend onderwijs en klassengrootte), schooltijden (een traditioneel rooster of continu rooster?) en 'brede' voorzieningen (zoals het organiseren van allerlei activiteiten door de basisschool en voor- en naschoolse opvang). Tot slot is de vraag gesteld: Stel nu dat die ideale basisschool aan alle wensen voldoet, maar deze bevindt zich op een grotere afstand dan de huidige basisschool, zijn de ouders dan bereid hun kind/kinderen voor deze basisschool aan te melden?

15.00-15.15 uur: Pauze

15.15-15.45 uur: Het Zeeuws voortgezet onderwijs tot en met 2030
De afgelopen jaren is er in Zeeland sprake van een afname in het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). ZB| Planbureau heeft in samenwerking met de besturen van de Zeeuwse VO-instellingen onderzoek gedaan naar de terugloop in leerlingenaantallen en een prognose gemaakt hoe dit zich naar verwachting verder ontwikkelt tot en met 2030.
Tijdens de conferentie worden de resultaten gepresenteerd van dit onderzoek. Er wordt geschetst wat per VO-instelling, per regio en op Zeeuws niveau de situatie 1) in het verleden was, 2) nu is en 3) naar verwachting tot en met 2030 gaat zijn. De prognoses tot en met 2030 zijn gemaakt op basis van de bevolkingsprognose voor Zeeland. Daarnaast is er ingezoomd in de situatie in specifieke regio’s en onderwijssoorten.

15.45-16.00 uur: De toepassing van de Regioscanner in Zeeland
Het Ministerie van OCW heeft de Regioscanner Onderwijs ontwikkeld om de beleidsmatige en bestuurlijke dialoog rond onderwijs, zorg en arbeidsmarkt in de regio te ondersteunen. De provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten kunnen hiermee cijfers vergelijken wat betreft leerlingen/studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken en in de tijd volgen. Het Ministerie van OCW presenteert de Regioscanner Onderwijs en toont voorbeelden van verschillen en overeenkomsten tussen Zeeland en andere regio’s, evenals de verschillen tussen gemeenten in de provincie Zeeland.

16.00 uur: Discussie, afsluiting en koffie/thee